DjangoSites Shiny websites, powered by Django

Sites with Source Code

portfolio

portfolio

ram on 9th Nov. 2020

sldt

sldt

ram on 11th Oct. 2020

development web

Priveasy

Priveasy

Priveasy on 13th July 2020

Safe URL Priveasy

Infohabbo

Infohabbo

Leomaltine on 2nd July 2020

games api